Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tot verkoop en levering van keukenwerkbladen en alle toebehoren, dit in de ruimste zin, door de fabrikant resp. de toeleverancier daarvan (verder: de leverancier) aan de groothandel resp.

de verwerker daarvan en/of de detaillist (verder: de afnemer), alsmede op alle handelingen bij de totstandkoming en/of de uitvoering daarvan. Onder afnemer wordt alleen begrepen hij die deze producten niet koopt voor eigen gebruik als consument resp. als eindafnemer.

2. Indien de algemene voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige tussen de leverancier en afnemer gesloten overeenkomst zijn zij ook van toepassing op daarna tussen hen te sluiten overeenkomsten, ook indien zij daarbij niet alsnog een uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.

3. De vernietiging c.q. nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

4. Bedingen, afkomstig van de afnemer, afwijkend van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door leverancier zijn aanvaard.

Artikel 2: Verplichtingen van de leverancier. Het product. Garantie een aansprakelijkheid

1. De leverancier garandeert voor een periode van 5 jaar na aflevering dat de geleverde zaak bij normaal gebruik voldoet aan redelijke eisen van deugdelijkheid en betrouwbaarheid.

2. Indien de in het vorig lid genoemde periode een gebrek optreedt dan draagt de leverancier

- Indien tijdig is gereclameerd en de reclame door hem wordt geaccepteerd - zorg voor reparatie respectievelijk herlevering van het ontbrekende

- dit ter uitsluitende beoordeling van leverancier -binnen een door de afnemer na overleg met leverancier in redelijkheid te stellen termijn. De kosten van reparatie respectievelijk herlevering van het ontbrekende worden als volgt verdeeld:

-Indien het gebrek optreedt binnen één jaar na aflevering komen deze kosten geheel voor rekening van de leverancier.

- Indien het gebrek optreedt in het tweede jaar na aflevering komen deze komsten voor 4/5 gedeelte voor rekening van de leverancier.

-Indien het gebrek optreedt in het derde jaar na aflevering komen deze kosten voor het 3/5 gedeelte van de leverancier.

-Indien het gebrek optreedt in het vierde jaar na aflevering komen deze kosten voor het 2/5 gedeelte van de leverancier.

-Indien het gebrek optreedt in het vijfde jaar na aflevering komen deze kosten voor het 1/5 gedeelte van de leverancier.

De kosten van herplaatsing vallen buiten de garantie. Meer of andere schade, in het bijzonder gevolgschade, komen nimmer voor rekening van de leverancier.

3. Indien de leverancier niet aan het in het voorgaande lid gestelde kan voldoen, bijvoorbeeld omdat het product zich niet, althans niet meer in dezelfde vorm of hoedanigheid in zijn assortiment bevindt, zal de leverancier na overleg met de afnemer overgaan tot aflevering van een gelijkwaardige zaak, danwel de koopprijs van het product, waarvan het gebrek zich heeft geopenbaard, aan afnemer terugbetalen.

Indien de leverancier kiest voor levering van een gelijkwaardig zaak is het bepaalde in lid 2 van de overeenkomstige toepassing.

4. Indien de leverancier eenmaal op de voet van dit artikel heeft gepresteerd dan blijft met betrekking tot het gerepareerde of ter vervanging geleverde product de garantie gedurende de resterende garantietermijn van de oorspronkelijke product van kracht.

5. Geringe, in de handel toelaatbare geachte, en niet te vermijden afwijkingen waaronder in maatvoering rekening moet worden gehouden maattolerantie van 3 mm, en in kleur en/of structuur (waarbij stalen of monsters slechts een globale indruk geven van de te leveren zaak) leveren geen tekortkoming door de leverancier op.

Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage en/of onoordeelkundig gebruik en/of onoordeelkundige installatie of inbouw leveren eveneens geen tekortkoming van de leverancier op.

6. De afnemer wordt geacht ermee bekend te zijn dat producten die vervaardigd zijn uit natuurlijke materialen (natuursteen, marmer, hout e.d.) of producten waarin natuurlijke grondstoffen zijn verwerkt bij aflevering een ander uiterlijk kunnen hebben dan op basis van monster of staal is getoond of gezien.

7. Indien vaststaat dat de leverancier aansprakelijk is en bij in plaats van of naast het vorenstaande schadevergoeding in geld verschuldigd is, wordt deze schadevergoeding in alle gevallen beperkt tot maximaal twee maal de tussen de leverancier en de fnemer overeengekomen koopprijs van het product.

8. De afnemer kan slechts een beroep doen op garantie of de leverancier anders aansprakelijk stellen indien hij aan al zijn verplichtingen meer in het bijzonder zijn betalingsverplichtingen en de voorwaarden als bedoeld in het volgend artikel heeft voldaan.

Artikel 3: verplichtingen afnemer met betrekkingtot producten garantie

1. tot producten garantie Met het oog op de door de leverancier te verstrekken garantie en ter voorkoming van onnodige schade voor een van de betrokkenen in het geval van een onder de garantie vallend gebrek is de afnemer verplicht om het door de leverancier geleverde product grondig te (laten) inspecteren op eventuele gebreken en wel zo spoedig mogelijk na de aflevering, doch in ieder geval voor doorlevering aan derden en in alle gevallen voor de verwerking.

2. De afnemer is verplicht resp. staat hij er jegens leverancier voor in dat bij de verwerking van het product op een vakkundige wijze te werk gedaan en dat materialen worden gebruikt die toelaten dat het product indien met het oog op nakoming van de garantie nodig, op een gemakkelijk wijze kan worden verwijderd c.q. herplaatst.

3. Klachten van derden met betrekking tot de deugdelijkheid van het product zullen

- alvorens een beroep op garantie wordt gedaan - eerst door de afnemer in behandeling worden genomen, door hem worden beoordeeld en

- indien van toepassing

- door hem worden afgedaan indien deze kennelijk ongegrond zijn.

4. Zichtbare gebreken van het geleverde en/of schade aan de verpakking dienen door de afnemer onmiddellijk bij het in ontvangst nemen van het product aan de leverancier te worden gemeld. Deze melding dient in ieder geval te geschieden middels aantekening op het door afnemer voor ontvangst te tekenen document.

5. Gebreken van het geleverde die bij ontvangst niet direct konden worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor verwerking c.q. installatie of doorlevering aan derden schriftelijk ter kennis van de leverancier te worden gebracht.

6. Indien vanwege de dichte verpakking een controle op beschadiging of gebrek bij aankomst van de zaak redelijkerwijze niet mogelijk is dient de afnemer deze controle zo spoedig mogelijk nadien uit te (laten) voeren en de leverancier in ieder geval voor de installatie c.q. verwerking of doorlevering aan derden schriftelijk te informeren.

Indien een gebrek wordt ontdekt dan dient de afnemer het product in de originele verpakking aan de leverancier terug te zenden zonder over te gaan tot montage zonder schriftelijke toestemming van de leverancier.

7. Indien door de afnemer aan het gestelde in de artikelen 3.4, 3.5, 3.6 niet wordt voldaan, zal hij jegens de leverancier geen rechten terzake van eventuele schade kunnen doen gelden.

Artikel 4: De overeenkomst

1. De aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend totdat een door de afnemer op basis van die aanbieding gedane bestelling door de leverancier is aanvaard door middel van een schriftelijke verkoop bevestiging.

2. Indien de inhoud van de verkoopbevestiging niet binnen 5 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk wordt betwist, zijn leverancier en afnemer aan de inhoud gebonden.

3. Indien de verkoopbevestiging uitblijft kan de afnemer aan de leverancier een termijn stellen van tenminste drie werkdagen om de verkoop te bevestigen danwel door leverancier gedane aanbieding te herroepen, bij gebreke van welke herroeping de overeen komst geacht wordt te zijn tot stand gekomen op basis van de aanbieding van de leverancier en de bestelling van de afnemer, onverminderd de toepasselijkheid van deze voorwaarden op die overeenkomst.

4, Alle kosten die voortvloeien uit de door de afnemer en door leverancier aanvaarde wijzigingen op eerder gesloten en bevestigde verkoopovereenkomst komen voor rekening van de afnemer.

Artikel 5: De aflevering

1. De afnemer is verplicht tot inontvangstneming van het product , zodra dit aan hem ter aflevering wordt aangeboden.

2. Een bij aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, de afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de afnemer zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan de leverancier heeft meldt.

3. Ook al meldt de afnemer tijdig aan de leverancier dat hem minder is geleverd dan op het in het eerste lid van artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling van het daadwerkelijk geleverde aantal.

4. Tenzij anders is overeengekomen zijn de kosten van het vervoer voor rekening van de afnemer en reizen de zaken voor zijn risico. De aflevering vindt dan plaats op het moment dat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen.

Indien evenwel levering franco magazijn afnemer is overeengekomen reist het product voor eigen risico van de leverancier.

In het geval van levering franco magazijn afnemer behoeft de leverancier de zaak niet verder te vervoeren dan tot de plaats waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kon komen.

Levering geschiedt steeds naast het voertuig, op welke plaats de afnemer verplicht is de zaak in ontvangst te nemen.

De afnemer dient er naar redelijkheid – onder meer het ter beschikking stellen van hulpkrachten – aan bij te dragen dat de leverancier op een gemakkelijke wijze zijn verplichting tot het lossen van een zaak kan nakomen.

Indien de afnemer hiermede in gebrek blijft dan komen de daardoor veroorzaakte kosten voor zijn eigen rekening.

Artikel 6: Leveringstermijn. Levering op afroep

1. De verwachte levertijd wordt door de leverancier zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.

Leverancier is verplicht zich in te spannen om binnen deze verwachte tijd te presteren. De levertijd wordt steeds geacht bij benadering te zijn opgegeven of overeengekomen tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is gesteld.

2. Een levertijd gaat pas in nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst (met name voor de fabricage van de zaken) noodzakelijke gegevens, die de afnemer dient te verstrekken of te fiatteren, en de eventuele overeengekomen aanbetaling in het bezit is van de leverancier.

Een na de verkoopbevestiging door de leverancier opgedragen wijziging kan

- indien al uitvoerbaar

- naast prijs en kostenconsequenties ook tot vertraging van de levertijd leiden.

3. De afnemer heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen danwel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van de leverancier.

4. Wegens overschrijding van de levertijd kan de afnemer de overeenkomst niet ontbinden of de ontvangst en/of betaling van de zaken weigeren. Wel heeft de afnemer het recht om na het verstrijken van de levertijd leverancier schriftelijk te sommeren binnen drie weken na dagtekening te leveren op straffe van ontbinding. In dat geval heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding.

5. In geval van levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de leverancier bevoegd. Indien na datum van de bevestiging voor de levering een of meerdere kostenfactoren een wijziging hebben ondergaan, de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Indien binnen drie maanden na de overeenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen is leverancier gerechtigd de afnemer te sommeren een termijn te noemen waarbinnen alles zal zijn afgeroepen, waarbij afnemer ook tot afname verplicht is.

6. De door afnemer te noemen termijn mag een tijdvak van vier weken gerekend vanaf de dag dat de afnemer redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de sommatie van leverancier, niet overschrijden.

Artikel 7: Emballage

1. De ten behoeve van de aflevering door de leverancier gebruikte en meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.) wordt door de leverancier aan de afnemer in rekening gebracht. Geretourneerde emballage als in de vorige zin bedoeld wordt na ontvangst dor de leverancier gecrediteerd.

De afnemer dient deze emballage franco te verzenden. In slechte staat verkerende emballage, zulks ter beoordeling van leverancier, wordt niet gecrediteerd.

Artikel 8: Uitstel van levering. Niet -afname

1. Indien de afnemer uitstel van levering vraagt van een voor hem, gereedstaand product en leverancier daarmee akkoord gaat, gaat het risico van de zaak over op het moment van de oorspronkelijke leveringsdatum, en heeft leverancier het recht om de overeengekomen prijs te factureren en na een opslagperiode van vier weken opslagkosten in tekening te brengen.

2. Indien de afnemer het product niet of niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt danwel indien bij een bestelling annuleert, heeft de leverancier het

recht om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding in rekening te brengen.

Indien het gaat om maatwerk bestaat deze schadevergoeding tenminste uit de kosten die in verband met de vergeefse aflevering zijn gemaakt vermeerderd met de volledige koopprijs.

Indien het niet gaat om maatwerk dan zal de schadevergoeding temminste bestaan uit de kosten van vergeefse aflevering en de volledige koopprijs verminderd met 50 % van de prijs waarvoor het product binnen zestig dagen na de oorspronkelijke afleveringstermijn door de leverancier aan derden is verkocht danwel redelijkerwijs verkocht had kunnen worden.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

1. De door de leverancier afgeleverde producten blijven zijn eigendom, totdat door afnemer de koopprijs van die producten, eerder afgeleverde producten of van nog af te leveren producten is betaald, en tevens is betaald hetgeen door de afnemer ten aanzien van werkzaamheden of kosten in verband met de aflevering daarvan verschuldigd is geworden.

2. De eigendom van die producten blijft ook bij de leverancier, zolang door afnemer een vordering van de leverancier wegens door de afnemer gepleegde wanprestatie in verband met die producten/werkzaamheden niet is betaald.

3. De producten waarvan de leverancier ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigenaar is gebleven, mogen door afnemer niet in pand worden gegeven.

4. In het geval de afnemer zijn verplichting niet nakomt en leverancier zijn eigendomsrecht wil realiseren heeft hij het recht tot ongehinderde toegang tot de producten en verplicht de afnemer zich, reeds nu om aan de leverancier alle medewerking te verlenen teneinde hem in staat te stellen om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde producten.

Artikel 10 Overmacht

1. Als overmacht gelden naast de omstandigheden die de wet als zodanig aanvaart, ook en in ieder geval staking en/of ziekte van de werknemers van leverancier, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van de toeleverancier van de leverancier, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en/of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen binnen het bedrijf van de leverancier, een en ander voorzover als gevolg van die omstandigheden (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze van de leverancier niet kan worden verlangd.

Artikel 11 Prijswijziging, Betaling. Gevolgen niet tijdig betaling.

1. De door de leverancier in zijn aanbieding genoemde danwel in de overeenkomst vastgelegde prijzen zijn, tenzij anders vermeld exclusief BTW en exclusief vervoerskosten.

2. De leverancier mag de overeenkomen prijs aanpassen aan het niveau van de prijs, geldend op het moment van de aflevering, indien die aflevering

–ingevolge de overeenkomst

– meer dan drie maanden na de koop plaatsvindt.

3. De leverancier mag een gebruikelijk percentage aan kredietbeperking op de factuur in rekening brengen dat door de afnemer ingeval van tijdelijke betaling mag worden afgetrokken.

4. Betaling van het eindbedrag van de factuur van de leverancier dient

–verminderd met de eventueel in rekening gebracht kredietbeperkingstoeslag

– te gescheiden binnen 30 dagen na factuurdatum.

5. Het recht op verrekening/opschorting van deze betalingsverplichting kan door de afnemer jegens de leverancier nimmer worden ingeroepen.

6. Indien de afnemer de betaaltermijn als bedoeld in lid 4 van dit artikel overschrijdt, geraakt hij zonder aanmaning of ingebrekestelling jegens de leverancier in verzuim, en is hij de wettelijke rente verschuldigd vermeerderd met 2% per jaar over het eindbedrag van de factuur vanaf de vervaldatum tot de dag der voldoening. De leverancier heeft het recht om telkens na afloop van één jaar het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend te vermeerden met de over dat jaar verschuldigd geworden rente. Als plaats van betaling geldt steeds het kantoor van de leverancier.

7. Naast rente is de afnemer in geval van niet of niet tijdelijke betaling aan de leverancier de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd

Maak het compleet met Menken Meubelmakers

Ook voor diverse interieur- en badkamermeubels kunt u terecht bij Menken. Dochteronderneming Menken Meubelmakers is gespecialiseerd in het realiseren van maatwerk meubels van hoogwaardige kwaliteit. Kom eens kijken in onze showroom of vraag gerust naar de mogelijkheden en maatwerk.
Lageweg 32
2222 AG Katwijk
Nederland, Zuid-Holland

Heeft u vragen of wilt u advies?
Bel naar 071 408 00 03
KVK: 28065823
BTW: NL007650644B01
Impressie
Menken Werkbladen is gespecialiseerd in het fabriceren van bladen met een kunststof toplaag. Het assortiment biedt een brede keuze in soorten, maten en vormen. Van aanrechtblad tot barblad en van bureau tot wastafelelement.
© Menken Werkbladen 2022  - Maatwerk website door JouwNet.
crossmenu