Privacy Policy

Menken Werkbladen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Menken Werkbladen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willenwijzen en deze respecteren.

Als Menken Werkbladen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, u vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Menken Werkbladen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • verzenden van onze nieuwsbrief;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten;
 • het afhandelen van uw betaling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Menken Werkbladen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • bedrijfsnaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • Kamer van Koophandel nummer;
 • BTW nummer;
 • ibannummer;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze
 • website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch.

Uw persoonsgegevens worden door Menken Werkbladen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst tenzij wettelijk anders is bepaald.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Menken Werkbladen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het inschrijfformulier;
 • nieuwsbrief;
 • staalaanvraag;
 • info-aanvraag;
 • contact.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Menken Werkbladen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • bedrijfsnaam
 • e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Menken Werkbladen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door Menken Werkbladen ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
 • het inschrijfformulier;
 • nieuwsbrief;
 • staalaanvraag;
 • info-aanvraag;
 • contact.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Menken Werkbladen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • bedrijfsnaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Menken Werkbladen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het onderhoud van de website;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • het verzorgen van (financiële) administratie;
 • het versturen van producten, monstermateriaal of brieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Menken Werkbladen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Menken Werkbladen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Menken Werkbladen
Lageweg 32
2222 AG Katwijk

Tel. 0714080003
info@menkenwerkbladen.nl

Maak het compleet met Menken Meubelmakers

Ook voor diverse interieur- en badkamermeubels kunt u terecht bij Menken. Dochteronderneming Menken Meubelmakers is gespecialiseerd in het realiseren van maatwerk meubels van hoogwaardige kwaliteit. Kom eens kijken in onze showroom of vraag gerust naar de mogelijkheden en maatwerk.
Lageweg 32
2222 AG Katwijk
Nederland, Zuid-Holland

Heeft u vragen of wilt u advies?
Bel naar 071 408 00 03
KVK: 28065823
BTW: NL007650644B01
Impressie
Menken Werkbladen is gespecialiseerd in het fabriceren van bladen met een kunststof toplaag. Het assortiment biedt een brede keuze in soorten, maten en vormen. Van aanrechtblad tot barblad en van bureau tot wastafelelement.
© Menken Werkbladen 2022  - Maatwerk website door JouwNet.
crossmenu